HISTORIE V LETECH 1883-2005

1883-1957

V době, kdy se domy stavěly ze dřeva, stačila nevinná jiskřička a shořela celá vesnice.

„… Je uvedeno jako příklad vypálení Německého Brodu husity a požáry Chotěboře. V roce 1643 švédská vojska, vedená velitelem Torzénsovem, vypálila město. Další dva velké požáry byly v letech 1686 a 1692, kdy shořel kostel a zvony se žárem roztavily. V roce 1740 vznikl oheň z neopatrnosti vězňů a zničil 92 domů, kostel a špitál. Roku 1800 vyhořelo 84 domů, kostel, špitál, dům přestárlých. Největší oheň vznikl roku 1832 a dá se říci z malichernosti – při hledání zaběhlých kuřat, kdy v Chotěboři vyhořelo 248 domů, 48 stodol, kostnice. Od té doby nemá Chotěboř na náměstí podloubí… “

Ve zmíněném sborníku je napsáno, že byly zakládány hasičské spolky, nejdříve německé a potom i české. Spolky měly techniku, ale nechávaly si za každý zásah platit. Údaj „… V roce 1655 vyhořel v Libici blíže neurčený objekt. Obec zaplatila na výlohách a lidem od cizích stříkaček 7 zlatých 83 krejcarů. Pro požární účely koupila obec za 18 zlatých 12 košů na nošení vody k ohni…“ se zdá být v letopočtu zřejmě nepřesný. Nicméně faktem zůstává, že zakládání dobrovolných hasičských sborů podporovala šlechta stejně jako bohatí lidé na vesnicích a ve městech, protože tím vlastně přišla ochrana jejich majetku levněji.

„… V roce 1864, po vydání zákona o spolcích, jsou zakládány sbory nejdříve ve městech, protože vybavení sboru technikou a samotný výcvik si vyžádaly velké náklady. V naší obci jsou průkopníky této organizace tehdejší starosta Jan Kliment, Antonín Štěpán – učitel, který u nás působil v letech 1882 – 1884 a František Sedlický – učitel, jenž působil v Libici roku 1916 ( zřejmě myšleno do r. 1916, i tak je to divné). Tito se začínají starat o založení sboru a prostřednictvím obce žádají zemský úřad, aby jim povolil vybrat 200 zlatých z distribučního fondu na zařízení hasičského sboru.

Sbor byl založen 14. května r. 1883. Ustavující schůzi bylo přítomno 27 členů. Velitelem sboru byl zvolen učitel Antonín Štěpán, podvelitelem byl učitel František Sedlický. Tehdejší zakládající členové museli zaplatit 5 zlatých. Byli to: vysoce urozená baronka z Rittersteinu, velkostatek Štěpánov – Aurlie Bellot, vysoce urozený pán baron Dobřenský z Chtěboře, vysoce urozená paní Alfred Gasttle, obchodníci z Libice, správa cukrovaru Maleč, správa velkostatku Maleč.

Konstrubuční fond tvořili: farář Antonín Holub, starosta Jan Kliment, řídící učitel Josef Jirásek, obchodník Riemer, další obchodníci a větší rolníci z obce.

Přispívajícími členy byli: učitel František Paul, učitel Bohumil Wisner, řezník Jan Novotný, František Březina – platili nejméně 20 krejcarů měsíčně.

Činnými členy byli: Václav Buchar, František Culek, Jan Čermák, Josef Kliment, Josef Křivský, Jan Záruba, Antonín Holík, Josef Čermák, Jan Málek, Karel Málek, Josef Čermák, František Chalupa, Jan Janovský, Jan Kadlec, František Pátek, Antonín Sladký, Frant. Smejkal, Jan Stehno, Jan Utíkal, Fr. Veselý, Ant. Záruba, Josef Záruba, Frant. Záruba.
Tyto údaje jsou doslovně převzaty z kroniky MNV, jelikož kronika hasičského sboru z těch let se nedochovala…

…Rok 1883 byl bohatý na události a tehdejší obyvatelé zažili jednu z největších povodňových katastrof. Po čtrnáctidenních deštích stoupla hladina řeky Doubravky natolik, že se protrhla hráz rybníka na Bílku a dílo zkázy bylo dovršeno. Voda s sebou odnášela vše, co jí stálo v cestě. Byla zničena téměř do základů brusírna skla p. Pešouta na Valše (ještě dnes jsou zachovány základy objektu), a obyvatelé povodí si uchránili jen holé životy.

Po řece plavaly klády dřeva, střech a vše živé, co bylo pod nimi. Děti přestaly chodit do školy, jelikož mosty spojující osady, byly zničeny. Ani úroda nebyla ušetřena. Ještě téhož roku měl sbor příjem 400 zlatých, 75 krejcarů a zakoupil přílby, pásy, sekyry, látku na šaty (za ušití), paruky, žebříky, provazy a bylo zřízeno cvičiště. V roce 1884 byl sbor přihlášen k hasičské župě v Německém Brodě. Členové se dělili na lezce, lezli po žebříku – velitelem byl nadlezec. Dále se dělili na muže ke stříkačce. Velitelem se stává Fr. Sedlický, starostou Josef Křivský. V roce 1888 byla koupena nová čtyřkolová stříkačka. 150 zlatých zaplatil zemský sbor, 50 zl. bylo vzato z vlastní pokladny. Za vše bylo poděkováno starostovi. Dne 22. 9. byla stříkačka posvěcena a druhý den proběhlo tříhodinové cvičení…

…V roce 1897 hořela ve Lhotce Čermákova kovárna a dům p. Mareše v Libici č. 56. Požáry byly likvidovány ve spolupráci se lhoteckým sborem. Od té doby v Libici 31 let nehořelo. V roce 1898 vyhořela část Předboře a náš sbor s ostatními odvrátil nebezpečí výbuchu. Jednalo se o 300 věder lihu v lihovarském skladě. Požár byl likvidován od jedné do šesti hodin ráno a ještě druhý den lánským sborem…“

Jak je zřejmé i z dalšího textu, libičtí hasiči naštěstí tak často k ohni nevyjížděli. Jejich dobrovolný sbor však měl i jiný účel. Chlapi se prostě scházeli a něco společného dělali. V tehdejších dobách, kdy bylo slovo hobby naprosto neznámé a volný čas jakbysmet, to nemuselo být tak od věci.

Nicméně novou stříkačku, tentokrát na pérách, si libičtí hasiči zakoupili v roce 1914 a hned o rok později ji vyzkoušeli při požáru u Lacinů ve Lhotce. V té době byl starostou sboru Václav Vltavský, Velitelem Antonín Záruba a jednatelem František Hanousek. Václav Novotný ve Sborníku uvádí, že v první světové válce byl jinak tento sbor nečinný až do vyhlášení republiky.

„…Padesátileté založení sboru bylo důstojně oslaveno v květnu roku 1933 sjezdem župy na Uchytilově zahradě, kde byly předány čestné diplomy zasloužilým členům. Za 50 let činnosti – Františku Smejkalovi, č. 49, Antonínu Zárubovi, č. 46; za 30 let činnosti – Josefu Březinovi, Václavu Vlatvskému a za 25 let činnosti – Janu Novotnému, Ludvíku Součkovi, Janu Zárubovi, Františku Hanouskovi, Františku Pazderkovi.

V rámci oslav bylo konáno veřejné cvičení se žebříky. Oslavy uzavřel odpolední koncert. V té době byl zvolen novým velitelem Jiljí Záruba, č. 101…“

V roce 1937 hořelo na Kroměšíně, zapaloval blesk, to bylo 6. července a 14. srpna tam oheň vzplál zase. Druhou světovou válku prožili hasiči v útlumu, a jejich aktivita rázem vzrostla po osvobození. Už 15. června 1945 se konalo veřejné cvičení na Čihadlech a večer byla v hospodě taneční veselice. Výtěžek šel na novou stříkačku, už motorovou, hadice zaplatila obec. Jenže hasiči se také ujali divadelního spolku, prostě začali hrát v obci ochotnická představení. I díky tomu si Libice postavila kulturní dům. Přilepili ho dost nešikovně k zámku, a i když to vypadalo jako pěst na oko, byl na svou dobu a v porovnání s okolními obcemi docela moderní (dnes už se neužívá, obec má nový kulturní dům, leč zase s jinou hloupostí – chybí parkoviště pro auta; ale to je jiná kapitola). Hasiči se přejmenovávají na požárníky a jsou v roce 1951 zařazeni do Národní fronty, v roce 1956 zasahují při povodni, kdy se po deštích protrhla nedokončená hráz rybníka ve Lhotce a ve mlýně u Pešků měli metr vody v místnostech.

1958-1972

„Oslavy 75 let založení sboru se konaly 13. 7. 1958 v prostoru hřiště Pod skálou. Dopoledne proběhlo okresní kolo soutěže požárních družstev. Naše družstvo dosáhlo největších úspěchů v historii sboru. Muži obsadili 1. místo, ženy 2. místo a dorost obsadil 3. místo. K poslechu hrála dechová hudba, která doplňovala bohatý kulturní program, zakončený seskokem výsadkářů a cvičným útokem vojáků.

V tomto roce musel sbor zasahovat u dvou požárů v obci. První založil (tehdy ještě malý, dnes člen SPO) Jiří Pešek ze Lhotky, který si rozdělal ohníček u obytného stavení svého otce – Josefa Peška. Požár byl v zárodku zlikvidován. Druhý požár byl v kovárně Rudy Daleckého, kde škoda byla již větší. Zavinila jej špatná elektroinstalace u elektromotoru. Při požáru pomáhaly okolní sbory a sbor z Chotěboře, který dodával vodu až z řeky Doubravky. Dne 2. 10. 1959 byl hned na počátku požár uhelného prachu u p. Vltavského zlikvidován.

V roce 1960 je zakoupen kámen na vodní nádrž na Čihadlech (v místech rod. domku p. Krále a p. Michala) za 8 000 Kčs. Úpravy se však tato nádrž nedočkala. Vlivem špatné spolupráce našeho sboru s MNV byla část kamene prodána, část použita k jiným účelům. V tomto roce bylo na stavbu hráze v Libické Lhotce vyčerpáno 8 700 Kčs.

Funkci velitele v období 1954 – 1964 do VČS zastává Josef Čejka.
V únoru 1964 vznikl požár ve skladu píce u kravína v Libici od odhozeného nedopalku cigarety. Zde nám velmi pomohly okolní sbory – zejména Bezděkov, Sloupno a Chotěboř. Náš sbor si spíše udělal ostudu, když špatně zazimovaná technika musela být rozmrazována. Při tomto požáru utrpěl Ladislav Souček oční zranění.

V srpnu 1963 byla konána oslava 80-ti letého výročí založení sboru v rámci obvodního kola soutěže požárních družstev.

V roce 1965 vypomáhal náš sbor při likvidaci požáru v Cheposu Chotěboř, za což se našemu sboru dostalo uznání a poděkování přímo od ředitele závodu. V tuto dobu zastával funkci velitele Josef Turek a předsedou byl Josef Čejka. V tomto roce jsme se zúčastnili soutěže okresního kola v Žižkově poli.

V roce 1967 se naši muži umístili v Sobiňově, v soutěži 17 družstev, na 3. místě. Mládež ve stejném roce obsadila na soutěži ve Světlé místo 1. a 3.

V roce 1969 navštívili naši obec Pražští umělci s estrádním vystoupením v soutěži Uhelná Příbram – Libice. V tomto roce dne 10. 7. postoupilo družstvo děvčat do krajského kola soutěže v Pardubicích, kde nedostatečná výstroj sbížila jejich umístění, i když útok odpovídal 2. místu. V tomto období zastával funkci velitele František Bohuněk, předseda Václav Novotný.

Během dalších let jsme získali novou stříkačku PS-12 a optařili ji startérem. Původní PS 8 jsme předali požárníkům do Lánů.

V roce 1970 jsme provedli přestavbu karoserie Praga RN. Pro naše členy a příslušníky jejich rodin byly uspořádány zájezdy na Matějskou pouť, Pošumavský věneček – v počtu 85 členů. Další zájezd byl do Lidic a na divadelní představení na hradě Karlštejně. Byly pořádány různé akce včetně tradičního plesu, pomlázkové zábavy a maškarního průvodu. V tomto období byl přerušen výcvik mládeže v důsledku úmrtí Josefa Beráka, který mládež cvičil a vykonal ve sboru a v celé naší obci mnoho záslužné práce.

Rok 1972 byl pro naši organizaci kritický. Dochází k rozporům mezi SPO a MNV. Důvodem k napadávání z jedné či druhé strany a situace se vyhrotila natolik, že z rozhodnutí členské schůze měla být organizace buď uvedena do klidu nebo rozpuštěna.

Všechny rozpory byly ukončeny tím, že dne 20. 10. bylo rozhodnuto o rekonstrukci vodní nádrže na obci a s obnovou bylo ihned započato.“

1973-1982

„Oslavy devadesáti let založení sboru. Rok 1973 byl rokem velmi aktivním. Byla téměř dokončena stavba vodní nádrže – investice za 40 000 Kčs. Byly zakoupeny hadice v hodnotě 5 000 Kčs. Velmi náročné bylo uspořádání oslav ve dvou dnech. Po položení věnců k památníku padlých, byla zahájena slavnostní schůze v prostorách zámku. Zde bylo šestnácti členům pořádáno čestné uznání MP a OVPO a dvanácti členům byly předány věcné odměny. Večer byl ukončen besedou se zasloužilými členy sboru a taneční zábavou. V neděli byla uspořádána výstava historické i současné tematiky, technika požárního sboru. V odpoledních hodinách bylo provedeno cvičení se zásahem historické i moderní techniky. O dobrý průběh oslav se zasloužili svoji pomocí požárníci z Malče, Kladerub a VÚ Bílek. Dobrou náladu na hřišti ukončilo fotbalové utkání SPO Libice – SPO Maleč. Celý průběh oslav byl zakončen v kulturním domě vystoupením Zorky Kohoutové a Jaroslava Vaňátka.

V totmo období zastává funkci velitele Josef Bačkovský a předsedy Václav Novotný. V letech 1974 – 1975 bylo dokončeno oplocení vodní nádrže. Nakoupili jsme dalších 14 vycházkových stejnokrojů. Z kulturních akcí, mimo tradičních, jsme uspořádali Kácení máje, estrádní vystoupení Josefa Zímy. Shodou náhod došlo při tomto vystoupení k navázání družby s Libicí nad Cidlinou. Družební styky začaly nejen kulturními akcemi, společnými zájezdy, ale byli to požárníci z Libice nad Cidlinou, kteří nám pomohli získat cvičitele a stmelit mládež po delší nečinnosti.

Jednou z dalších akcí byla oslava 95 let trvání požárního sboru konaná 20. 5. 1978, s tímto programem: 9.30 hod. slavnostní schůze, obřadní síň MNV; 12.30 hod. okrskové kolo soutěže požárních družstev; 16.30 hod. vystoupení mladých požárníků a námětové cvičení v objektu JZD s historickou i současnou technikou; 18.30 hod. pietní akt u památníku padlých; 19.30 hod. taneční veselice

Za přítomnosti čestných hostů a místních členů byly předány dvěma nejstarším členům – Theodoru Pátkovi a Františku Pospíšilovi pamětní listy ústředního výboru SPO, podepsané s. Řepiským. Třem členům byly předány věrnostní medaile za 30 let práce v požárním sboru a 12 členům za 20 let vykonané práce v požární ochraně. Kromě věcných odměn byla předány pamětní listy bývalým členům a složkám NF, se kterými spolupracujeme.

V tomto roce byl náš sbor požádán OV SPO v Havl. Brodě o pomoc při uspořádání celookresního kola soutěže hry Plamen 1979. Na organizaci této akce byl ustaven přípravný výbor, ve spolupráci celé Národní fronty v Libici, pod záštitou MNV, JZD a OVPO v Havlíčkově Brodě. Pro tuto akci byl vybrán areál kulturního domu, kde mladí soutěžili ve znalostech z teorie požární ochrany a kulturním programu. V místním parku bylo zajištěno stanování vojenským útvarem z Havlíčkova Bordu. Nechyběl zde ani pěkny kulturní program a táborový oheň. Plnění hlavních disciplín probíhalo na louce zvané Morávka. Tam, kromě požárníků, soutěžili též mladí Svazarmovci, členové PO SSM, spolu se členy ČSČK. Akce, které se za účasti 800 soutěžících a mnoha diváků, se uskutečnila ve dnech 25. – 27. května, za krásného počasí, měla velkou sportovní úroveň a disciplinovanost, kterou mnohdy my, starší, jim musíme závidět. Přítomni byli zástupci ÚV SPO.

Vyvrcholením byl průvod všech zúčastněných z libického náměstí. K pochodu vyhrávaly obě dechové hudby mladých požárníků ze Slovenska a Moravy. Potom následovaly ukázky Svazarmovců, kteří předvedli výcvik psů, seskok parašutistů a své ukázky předvedli i letečtí modeláři. Zakončení bylo provedeno v zámeckém parku.

Naší organizaci a celé NF se dostalo uznání za důstojné zajištění této akce. Mezi 32 soutěžícími družstvy obsadila naše děvčata 7. místo a starší chlapci místo 9. Za odměnu byl pro ně uspořádán zájezd do Slatiňan (návštěva hřebčína s projížďkou na koních) a zakončen prohlídkou zámku a návštěvou lunaparku.

Po hezkých chvílích přicházejí mnohdy události, které by nikdo nečekal. Dne 2. 6. 1979 bylo krásné nedělní odpoledne. Každý spěchal, aby si odpočinul u vody. Po druhé hodině odpolední přišla malá letní bouřka s přeháňkou, která s sebou přinesla neuvěřitelnou zprávu. Honzík Štastný, jak jsme mu všichni říkali, se utopil. Odešel otec pěti dětí a našemu sboru člen, který byl duší veškerého kulturního i sportovního dění, a to nejen v naší organizaci, ale v celé naší obci. Byl to on, který započal a vedl akce SSM, jako je tradiční Setkání mládeže na Doubravce a Novoroční běh. Každý sebenáročnější úkol vždy plnil s optimismem. Tato nepatrná vzpomínka je věnována jako poděkování za příkladnou a poctivou práci, kterou musel nedobrovolně ukončit v 39 letech životy. Čest jeho památce.

V roce 1980 jsme měli v okrskovém kole soutěže požárních družstev zapojena dvě družstva mužů a jedno družstvo žen. Ženy postoupily do okresního kola soutěže, kde obsadily I. místo a získaly na dva roky putovní pohár. Děti, ve složení dvou družstev, soutěžily ve hře Plamen.

V zimním období sehrál ochotnický soubor Vojan z Libice nad Cidlinou divadelní představení, které se všem velice líbilo, škoda, že počasí nepřálo, a proto i účast nebyla taková, jak bychom si přáli.

Rok 1981 přinesl do okrskového kola soutěže nové úpravy a soutěž byla obohacena o boj o putovní pohár, který hned v úvodu získalo mladší družstvo mužů. V tomto roce se však objevuje problém s výcvikem mladých, přestože obě dužstva ukončila hru Plamen s pěkným umístěním.

V roce 1982 jsme se přiblížili možnosti získat putovní pohár natrvalo – vítězstvím mladšího družstva mužů na okresním kole soutěže v Rovném a postoupením do okresního kola, kde jsme ve své kategorii obsadili velmi pěkné 3. místo. Ženy měly smůlu a jejich časový limit nestačil pro postup do okresního kola soutěže.

Po dlouholeté přestávce se našly tři velmi schopné dívky – Blanka Němcová, Jindřiška Němcová a Marie Zárubová – v současné době již vdané, které za spolupráce s naší organizací, s ČSŽ a OB dokázaly nastudovat a nacvičit s dětmi z libické a malečské školy divadelní hru O slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. Úsilí děvčat bylo korunováno velkým úspěchem. Divadelní představení bylo opakováno i pro žáky okolních škol.

V tomto roce musela také naše zásahová jednotka pomoci při lokalizování zahoření v Bezděkově ve skladu píce místního JZD. Během celodenního úsilí požárníků z Chotěboře, Libice, Bezděkova, a členů JZD se podařilo zachránit milionové hodnoty. Velmi tomu pomohla rozvaha a zkušenosti veřejného požárního sboru Chotěboř, zejména Karla Peizla.“

1983-1989

ZÁPISY Z OBECNÍ KRONIKY

1984
V rámci družebních styků mezi obcemi Libice nad Doubr. a Libice nad Cidlinou a družby požárních sborů v obou obcích, se naši požárníci zúčastnili oslav 100 let trvání požárního sboru v Libici nad Cidlinou 1884 – 1984. Oslavy se konaly 23. Června a po slavnostní veřejné schůzi se konala prohlídka Polabského muzea v Poděbradech, projížďka parníkem po Labi s hudbou a večer taneční zábava.

1986
V měsíci únoru pracovala velice aktivně organizace svazu požární ochrany. Nejprve ve spolupráci s místní organizací SSM pořádala 15. 2. maškarní průvod, který prošel přes Hůrku, Libickou Lhotku a Libici N/D za velkého zájmu občanů. Dále požárníci uspořádali 22. 2. tradiční požárnický ples v novém kulturním domě. Tento ples je vždy hojně navštíven. Maškarnímu průvodu je v dokumentační příloze věnován list č.

1987
Tradiční požárnický ples se konal 28. 2. 87 v novém kulturním domě. Účastníkům a hostům plesu k tanci a poslechu hrála hudba SSM Havl. Brod – OPTIMA. V dokumentační příloze list č. __ je pozvánka organizátorů, kteří formou osobních návštěv ve dvojicích zvali místní občany. Nejen zábava však tvoří činnost požární jednotky v naší obci. Ve veřejně prospěšné práci se požárníci zaměřují na brigádnickou pomoc na akcích „Z“ a místnímu JZD a také na sběr odpadových surovin. V této oblasti činnosti dosáhli těchto výsledků:
-celkový počet brigádnických hodin odpracovaných na výstavbě zbrojnice: 2285 hod.
-při sběru odpadových hmot bylo sebráno 4140 kg želez. Šrotu

1988
Hlavní náplní činnosti svazu požární ochrany byla po celý rok práce na stavbě nové požární zbrojnice. Z toho také vyplývá vysoký počet odpracovaných brigádnických hodin na této akci – a to 2100 hod. Při pomoci JZD bylo odpracováno 50 hod. a při budování chodníků to bylo 175 hod. Požárníci rovněž organizovali sběr druhotných surovin, přičemž při sběru železného šrotu byly sebrány 2 tuny.

1989
Dne 19. 5. 1989 byla slavnostně otevřena nová požární zbrojnice. V tento den byla přestřižena páska tajemníkem MNV p. Sysrem. Za početné účasti místních občanů, zástupců MNV, okresních orgánů PO a ostatních hostí byla dána do provozu velice potřebná stavba, mající význam pro naší obec i její široké okolí.

1990-2004

ZÁPISY Z OBECNÍ KRONIKY

1999
Dne 27. března vznikl požár dílny v areálu lomu Sloupno. Naši hasiči zasahovali v počtu 14 lidí. Dne 18. května hořel les u obce Chloumek. Oheň byl vzápětí uhašen, ale druhý den zase vzplanul a tak musela desetičlenná hlídka opět zasáhnout. Dne 13. července provedli hasiči likvidaci povodňových škod v Podmoklanech.

2000
19.2. byl pořádán tradiční ples Sboru dobrovolných hasičů. Konala se soutěž v požární technice požárních sborů o pohár starosty. Obec věnovala pohár v hodnotě 1.800,-Kč. Uskutečnila se soutěž o pohár přednosty okresu v požárním sportu. Přihlásilo se celkem 37 družstev, družstvo z Libice skončilo na 18. místě.

2001
SDH Libice a hasiči z Chotěboře zasahovali při požáru rekreační chaty v blízkosti Libice n/D – škoda činila 250.000,- Kč.
Koncem května proběhla na cvičišti hra „Plamen“, která obsahuje požární útok, štafetu 4x60m, štafetu požárních dvojic a soutěže jednotlivců v běhu přes překážky. Dne 26.5. proběhla soutěž dětí.
V červenci sledovali profesionální i dobrovolní hasiči povodeň na řece Doubravě a to v úseku od Starého Ranska přes Bílek, Maleč až po Jeříšno, v několika lokalitách museli být evakuování obyvatelé 5ti rod. Domků, byl evakuován i tábor „Pod skalou“.

2002
Začátkem dubna zasahoval sbor libických dobrovolných hasičů při požáru chaty v Liboháji u Chotěboře.

2003
Dne 17. a 18.5. proběhly oslavy 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů. Oslavy byly zahájeny okrskovou soutěží na cvičišti u rybníka, pohár vítěze si odvezlo družstvo ze Sloupna. Divákům poté byla předvedena ukázka činnosti HZS při likvidaci dopravní nehody, dále ukázka využití těžké moderní hasící techniky kterou předvedli příslušníci armády ČR z Pelhřimova. Program pokračoval soutěží v požárním útoku místních hasičů ve volné věkové kategorii. Celý den pak uzavřela večerní zábava. V neděli byl položen věnec u pomníku padlých, pak následoval koncert a výstava historických fotografií na Pilnově statku.
Přívalové deště postihly Maleč dne 27. 5. Hasiči z Malče spolu s hasiči z Libice a profesionály z Chotěboře čerpali vodu ze sklepů rodinných domů. Začátkem dubna hasiči spolu s OÚ započali se stavbou tarasu a rozšířením zpevněné plochy v okolí chatky u rybníka. Položili novou krytinu na chatce, podbili strop, štíty, zhotovili okapy a provedli venkovní nátěry.

2004
SDH se podílí na přípravě většiny společensko-kulturních akcí v obci jako např. Country Saloon nebo pálení čarodějnic. Hasičský ples se od roku 2002 již nekonal.
10.4. se zúčastnili výlovu rybníka, v prosinci snášeli členové SDH střešní krytinu z kulturní stodoly při její výměně.

2005

Masopustní průvod
Dne 5. února prošel Libickou Lhotkou a Libicí nad Doubravou za účasti 37 masek masopustní průvod, který byl převážně složený z členů našeho sboru. S odstupem času lze tuto akci považovat za  velice zdařilou, k čemuž nám pomohlo téměř ideální počasí s velkým množstvím sněhu.

   

Schůze výboru
Dne 18. února se poprvé v novém složení sešel výbor SDH v Libici nad Doubravou.

Saze v komíně
Dne 19. března jsme byli v 18:30 hod. přizváni požárním poplachem k likvidaci požáru v obci Bílek, kde chytli saze v komíně. Tohoto zásahu se zúčastnilo 9 členů výjezdové jednotky.

Sběr železa
Ve dnech 15. a 16. dubna jsme provedli sběr starého železa v Libici a Libické Lhotce. Celkem se nám podařilo sebrat 3700 kg surového železa a 37 kg hliníku. Za účasti osmi členů jsme pro náš sbor vydělali 5402 Kč.

Čarodějnice
Dne 30. dubna jsme ve spolupráci s hostincem U Bambuchů připravili v areálu u rybníka tradiční pálení čarodějnic. Různé soutěže pro děti připravila ZŠ v Libici nad Doubravou. Ve večerních hodinách hrála k tanci a poslechu živá hudba pod vedením pana Ladislava Bambucha. Občerstvení zajistili hasiči a hostinec u Bambuchů.

   

Průtrž mračen
Dne 23. května jsme byli přizváni k odstranění následků lokální povodně v obci Maleč. Osm členů  výjezdové jednotky čerpalo za extrémního počasí vodu ze zatopených objektů až do časných ranních hodin.

Námětové cvičení
Dne 25. května v dopoledních hodinách jsme byli přizváni k likvidaci požáru bývalých jatek v Chotěboři. Až po příjezdu na místo se ukázalo, že se jedná v rámci IZS o námětové cvičení. Tohoto výjezdu se zúčastnilo 7 členů výjezdové jednotky.

   

Okrsková soutěž
Dne 28. května se za krásného počasí naše soutěžní družstvo zúčastnilo okrskové soutěže v Rozsochatci. Po ne příliš vydařeném běhu na 100 m překážek a velice slušném požárním útoku jsme obsadili 11. místo, přesto jsme se kvalifikovali po dlouhých sedmi letech na okresní kolo v Havlíčkově Brodě.

   

Suchá tráva
Dne 28. května , ještě v průběhu okrskové soutěže jsme byli nuceni dělat zálohu na stanici v Chotěboři. Důvodem byl požár suché trávy podél železniční trati Chotěboř-Bílek, který zaměstnal všechny chotěbořské hasiče.

Schůze výboru
Dne 31. května se podruhé v tomto roce se sešel výbor SDH v Libici nad Doubravou.

Přátelské posezení
Dne 18. června se konalo přátelské posezení s hudbou na chatě u rybníka pro účastníky masopustního průvodu a jiné činné členy sboru jako poděkování za jejich aktivitu. Této kulturní akce se za velmi pěkného počasí zúčastnilo asi 70 lidí. Podávalo se domácí uzené, dobré klobásy a dobře vychlazené pivo.

   

Okresní kolo
Dne 25. června naše soutěžní družstvo obsadilo velice slušnou 12. pozici na Okresním kole hasičů v Havlíčkově Brodě. Tato soutěž probíhala za velice nepříjemného horka.

   

Pohár starosty Habrů
Dne 8. července se naše soutěžní družstvo zúčastnilo noční soutěže o Pohár starosty města Habrů. Naše družstvo skončilo na 24. místě ze 38 soutěžících.

Country saloon
Dne 6. srpna jsme se podíleli na pořádání Country saloonu v Libici nad Doubravou. Naším úkolem bylo zajistit pořadatelskou službu a občerstvení přibližně pro 500 lidí. S odstupem času můžeme říci, že jsme se tohoto úkolu zhostili na jedničku. Na této největší kulturní akci v Libici n/D se podílelo celkem 22 našich členů. Do hasičské pokladny proto právem přibylo něco málo přes 11 tisíc korun.

Schůze výboru
Dne 16. srpna se sešel výbor SDH Libice nad Doubravou.Cyklistický závodDne 20. srpna 2005 jsme vypomohli TJ sokol při pořádání cyklistického závodu kolem Libice nad Doubravou. Na této sportovní akci jsme zajišťovali regulovčíky závodu a občerstvovací zastávku.

Chata u rybníka
Dne 10. září jsme se sešli v odpoledních hodinách k větší brigádě v areálu u rybníka. Za velice pěkného počasí a slušné účasti jsme provedli nátěr celé chaty, montáž kuchyňské linky a úpravu okolního terénu včetně vykácení starých dřevin. Pro účastníky brigády bylo zajištěno občerstvení.

   

Pohár IZS
Dne 24. září se konala v Habrech soutěž o pohár IZS. Za velmi pěkného a slunečného počasí se naše výjezdová jednotka umístila na 23. místě z 34 soutěžících družstev.

   

Sušák na hadice a čištění střechy
Dne 28. září jsme znovu postavili sušák na hadice tentokrát v prostoru sběrného dvora v těsné blízkosti kulturního domu. S využitím těžké techniky zapůjčené panem Hamákem a OÚ v Libici nad Doubravou se nám montáž sušáku po šesti hodinách těžké práce podařila.V tento den jsme ještě v odpoledních hodinách odstranili nános listí a silnou vrstvu mechu ze střešní krytiny dílny bývalého ZOD, nyní v majetku obce.

   

Předváděcí akce
Dne 29. září jsme zajistili 9 manželských párů na předváděcí akci společnosti TOP-MORÁVIA, která se konala v salónku hostince U Babuchu. Pro přítomné bylo zajištěno občerstvení a my jsme získali pro sbor 720 korun.

Brigáda u rybníka
Dne 15. října jsme využili velice pěkného počasí k další úpravě terénu v okolí chaty u rybníka a k zbudování tarasu ze starých dřevěných pražců za udírnou.

Sběr starého železa
Dne 21. října jsme podruhé v tomto roce provedli sběr starého železa v Libici a v Libické Lhotce. Za účasti sedmi členů sboru jsme sebrali 2600 kg železa a 27 kg barevných kovů. Tímto jsme získali do naší pokladny dalších 5725 Kč.

Úklid zbrojnice
Dne 6. listopadu se konala pravidelná pracovní schůzka členů výjezdové jednotky. Za účasti osmi členů jsme provedli celkový úklid naší zbrojnice umytí požární techniky. V průběhu týdne se řidiči věnovali přípravě hasičské avie na opravu a nástřik karosérie a podvozku.

Schůze výboru
Dne 9. listopadu se sešel výbor SDH ke svému pravidelnému jednání. Hlavním úkolem byla příprava výroční valné hromady a plánu činnosti na rok 2006.

Dále: Historie v letech 2006 – 2010

Comments are closed.