PRVNÍ POMOC

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRVNÍ POMOCI

Přivolání záchranné služby (tísňová linka 155):
Volejte vždy, pokud jste svědky náhlého a neočekávaného zhoršení zdravotního stavu pacienta nebo závažného úrazu.Volejte i tehdy, pokud si nejste jisti, zda se o takový stav jedná. Operátor záchranné služby, kvalifikovaný zdravotník, vám pomůže situaci posoudit a najít optimální řešení. Volání nemusí automaticky končit výjezdem záchranné služby.

Volejte na linku 155. Pouze v případě, že v místě není dostupný signál vašeho mobilního operátora a je dostupný jakýkoliv jiný operátor, volejte číslo 112 (lze i bez SIM karty).

Operátor/ka bude zjišťovat podrobnosti o tom, co se na místě děje. To není zvědavost, ale jde o významné informace, sloužící jako podklad pro rozhodování jakou pomoc, v jakém rozsahu a s jakou naléhavostí na místo poslat.

Operátorky vám v nutných případech poskytnou informaci, jakým způsobem poskytnout postiženému pomoc do příjezdu záchranné služby. Zejména ve stavech bezprostředního ohrožení života – zástava oběhu, dušení, tepenné krvácení, ale třeba i v případě náhlého porodu.

Technologické vybavení zdravotnických operačních středisek dovoluje předat informace posádce bez nutnosti přerušit hovor s volajícím. Zatímco tedy hovor pokračuje, posádka záchranky je vyrozuměna a je již na cestě.

Stručný návod na postup zachránce dle situace:
1. Člověk nereagující, bezvládný a nedýchá- li normálně či je zcela bez dechu

 • Nejdřív voláme tísňovou linku 155 a potom poskytujeme první pomoc.
 • POZOR dejte zejména na „nenormální“ dýchání. Je-li pacient v bezvědomí a dýchá-li jen ojediněle, lapavě nebo dýchá-li „jak kapr“, pak stav považujte zástavu oběhu, jako když nedýchá vůbec!
 • Zahajte nepřímou srdeční masáž. Napjatýma rukama stlačujte pravidelně uprostřed hrudníku do hloubky nejméně 5cm (u dítěte méně!) a nejméně 100x za minutu.
 • Masáž je třeba provádět až do příjezdu záchranné služby, nezačne-li pacient reagovat. Občasný nádech během masážní nesmí vést k přerušení stlačování.

2. Člověk nereagující, ale jste si jistí, že dýchá normálně

 • Nejdřív voláme tísňovou linku 155 a potom poskytujeme první pomoc
 • Ponechte v poloze, v jaké se nachází (pokud mu nehrozí jiné nebezpečí) a až do příjezdu záchranné služby stále kontrolujte, zda dýchá normálně
 • Kdykoliv budete mít při kontrole pochyby, že přestal dýchat normálně nebo zcela přestane dýchat, započněte s masáží, viz výše

3. Člověk s křečemi celého těla

 • Volejte tísňovou linku 155
 • Křeče nechte odeznít, pouze zabraňte zranění pacienta o předměty v okolí
 • NIKDY se nesnažte během křečí násilím rozevírat zuby a NEVSUNUJTE ruku do úst a nesnažte se „vytáhnout jazyk“!
 • Nejdůležitější je po odeznění křečí pohlídat, zda člověk začal dýchat normálně (viz výše). Nestane-li se tak, pak záklonem hlavy uvolněte dýchací cesty a nepomůže-li to k obnovení normálního dýchání, zahajte masáž

4. Člověk, kterému se špatně dýchá, nebo náhle ochrnul, nebo jej bolí na hrudníku

 • Volejte tísňovou linku 155
 • Postiženého nechte naprosto v klidu a v poloze, která mu vyhovuje
 • Kontrolujte stav vědomí a dýchání do příjezdu záchranné služby

5. Člověk s vážným úrazem (dopravní nehoda, pády, …)

 • Dbejte na bezpečí pro sebe a v druhé řadě i pro postiženého
 • Zjistěte, co se stalo a kolik je zhruba postižených
 • Volejte na tísňovou linku 155
 • Zastavte tepenné krvácení přiložením tlakového obvazu.
 • Braňte ztrátám tepla u postižených (deky, termofolie z autolékarničky)
 • Kontrolujte stav dýchání. Nedýchá-li normálně nebo nedýchá-li zcela, pak položte pacienta na záda a zprůchodněte dýchací cesty opatrným a mírným záklonem hlavy. Nepomůže-li to, pak zahajte masáž.
 • S pacientem hýbeme jen tehdy, je-li to nutné k uvolnění dýchacích cest nebo z důvodu dosažení bezpečného místa, kde nebude hrozit pacientovi nebezpečí. Musíme-li s pacientem hýbat, pak vždy velmi obezřetně a pokud možno tak, aby hlava zůstávala v jedné ose s trupem.

Zdroj: ZZSKHK

Comments are closed.